Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu
Dodane przez Macmann dnia Luty 08 2017 22:45:19
W dniach od czwartego do ósmego czerwca 36 uczestników projektu Aktywny w gimnazjum- przedsiębiorczy w życiu wzięło udział w letnim obozie naukowym w Kulce. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach naukowych i zajęciach integracyjnych. Zajęcia terenowe przekazały szeroką wiedzę na temat przeżycia człowieka w ekstremalnych warunkach. Uczniowie podczas gry Świetliki poznali nocną trasę wykonując zagadkowe zadania. Był dreszczyk emocji i wyprawy do lasu z niespodzianką. W trakcie przyrodniczej wyprawy do lasu poznali zasady zachowania się w nim i dowiedzieli się w jaki sposób jest prowadzona gospodarka leśna. W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych spróbowali swoich sił w mini regatach kajakowych, wzięli udział w krótkim kursie samoobrony, sprawdzili swoje zdolności utrzymania równowagi. Pokonali strach i zmierzyli się z potężną siłą grawitacji. Rywalizowali w grupach podczas zajęć integracyjnych. Rozwijali swoje zdolności detektywistyczne, wyciągali z nich wnioski i prowadzili na ich podstawie dochodzenie. Przy pomocy wykrywacza metali znaleźli drogę do skarbu, wymagało to od uczniów myślenia strategicznego oraz współpracy w grupie. Korzystali z map i kompasu podczas zwiadu terenowego, wyznaczali punkty charakterystyczne podczas poruszania się w terenie. Odkrywali niesamowite tajemnice z dziedziny nauki i techniki przeprowadzając ciekawe doświadczenia przyrodnicze, chemiczne i matematyczne. Zabierali głos w dyskusji pod hasłem "Graffiti"- sztuka czy przejaw wandalizmu?. Stworzyli w małych grupach swoje logo. Niezapomniane chwile były przy wielkim ognisku,wspólnych grach i zabawach integracyjnych. Najnowsza muzyka pozwoliła nam potańczyć, pośpiewać i spędzić miło czas. Pobyt w Kulce dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i długo pozostanie w naszej pamięci.

K. Gawerska, M. Wolińska- Łosiewicz, E. Wójcik

Zdjęcia ...


Od lutego 2017 r. w Gimnazjum odbywają się zajęcia dodatkowe z projektu pn. ,,Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu" w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 02.02.00, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Młodzież rozwija kompetencje kluczowe, kreuje własną ścieżkę edukacyjno-zawodową, uzupełnia swoją wiedzę z nauk ścisłych, j. angielskiego. A dzieje się to z wykorzystaniem metody projektu, eksperymentowania, technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Laboratorium języka angielskiego
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Uczestniczy w nich 12 uczniów klas I b i II ab Gimnazjum. Dotychczas pracowano w modułach: człowiek, szkoła -opisywanie siebie, wypełnianie formularzy, tworzenie wizytówek. Uczniowie chętnie uczestniczą w proponowanych im aktywnościach. Szczególnie podobały im się elementy wykorzystujące ICT: tablicę interaktywną, zajęcia z tabletami/smartfonami. Zajęcia wstępne przygotowują uczniów językowo i metodycznie do zaplanowanej pracy metodą projektu.
Zdjęcia

Laboratorium matematyczne
Grupa liczy 12 uczniów: 6 chłopców i 6 dziewczynek. Wszyscy chętnie pracują. Wybrali temat projektu "Czy matematyka potrzebna jest w życiu codziennym?". Wspólnie z opiekunem omówili zadania na najbliższy czas, wypracowali zasady usprawniające pracę w grupie. Młodzież często korzysta z różnych źródeł (Internet, książki, karty pracy), samodzielnie układa zadania tekstowe, rozwiązuje zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym. Gimnazjaliści coraz sprawniej argumentują, wyciągają wnioski i uzasadniają zadania i problemy.
Zdjęcia

Laboratorium przyrodnicze 1
Uczestnicy (8 uczniów z klasy II i 4 uczniów z klasy I) pracują metodą projektu na temat: ,,Wszechobecne ciśnienie". Dzięki udziałowi w zajęciach przyswoją wiadomości na temat ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego. Realizacja poszczególnych zadań wymagać będzie wykorzystania sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu oraz wysokiej aktywności gimnazjalistów. Posłużą temu metody i formy pracy, m.in.: wykorzystanie tekstów źródłowych, burza mózgów, dyskusja metodą "za i przeciw", wykład, wystąpienia publiczne, projekcja filmu, eksperyment, praca w grupach i różnego rodzaju dyskusje.
Zdjęcia

Laboratorium przyrodnicze 2
W zajęciach uczestniczy 12 uczniów : 9 dziewcząt i 3 chłopców ( 7 uczniów z klasy 1 gimnazjum i 5 uczniów z 2 klasy gimnazjum). Uczniowie chętnie wykonują doświadczania demonstrowane przez nauczyciela lub na filmach w Internecie. W tym semestrze realizowany jest projekt : "Żywioł wody". W trakcie zajęć uczniowie poznają i zbadają właściwości fizyczne wody służące rozwojowi życia , np. Napięcie powierzchniowe, gęstość wody, siła wyporu ... Zbadają właściwości fizyczne i chemiczne wody w Łynie ( ew. w Gubrze). Poznają przystosowania roślin i zwierząt do życia w wodzie. Poznają obsługę mikroskopu i mikroświat wody w Łynie. Rozpoznają zanieczyszczenia wody oraz działanie oczyszczalni ścieków.
Zdjęcia

Koło matematyczne
Grupa liczy 12 uczniów: 6 chłopców i 6 dziewczynek. Celem zajęć jest: pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki; rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; odkrywanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wyciąganie wniosków po przeprowadzonym eksperymencie, doświadczeniu, rozwiązaniu zadania problemowego; rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań; rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć oraz motywowanie ich do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy z wykorzystaniem multimediów; rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności; zachęcanie do samodzielnych poszukiwań i umiejętność korzystania z opracowań matematycznych; kształtowanie wśród uczniów umiejętności uczenia się; przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Uczniowie na zajęciach pracują w grupach i indywidualnie. Rozwiązują zadania tekstowe o różnej tematyce. Krzyżówki, łamigłówki, rebusy i quizy sprawiają im dużą radość.
Zdjęcia

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w projekcie
1. Zajęcia warsztatowe.
Odbyły się 2 warsztaty dla uczniów klas II pt. "Moje mocne strony i zainteresowania". Celem warsztatów było: stworzenie uczniom możliwości poszerzenia ich wiedzy na temat osobistego potencjału tj: mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. W czasie zajęć uczniowie pracowali takimi metodami jak: burza mózgów, dyskusja kierowana. Wypełnili ankietę skłonności zawodowych i korzystali z programu "Mój zawód- moja przyszłość". Pracowali zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Uczniom także zaprezentowano grę Talent Game "Tajemnice Aeropolis". Uczniom na zajęciach najbardziej podobały się: zabawy, poznawanie swoich skłonności zawodowych, atmosfera.
2. Wycieczka zawodoznawcza
15 lutego 2017r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W wycieczce wzięło udział 15 uczniów klasy II gimnazjum (5 dziewcząt i 10 chłopców). Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w Policji- poznali rolę i zadania Policji. Zapoznali się z poszczególnymi działami pracy w Policji, a w szczególności z wydziałem dochodzeniowym i drogowym. Uczniom zostały zaprezentowane warunki i procedura naboru do Policji oraz specjalistyczny sprzęt, jakim dysponuje placówka. Poruszone także zostały kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich.
3. Indywidualne rozmowy doradcze
Z indywidualnych konsultacji ukierunkowanych na wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej skorzystało pięcioro uczniów (3 dziewczęta i 2 chłopców). Uczniowie w czasie konsultacji przy wsparciu doradcy opracowali Indywidualny Plan Działania, w którym zawarli informacje dotyczące ich osobistego potencjału tzn. zainteresowań, umiejętności, wartości i cech osobowości. Doprecyzowali obszar swoich zainteresowań zawodowych oraz wskazali zawody z wybranego obszaru. Zamieścili informacje o źródłach wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia. Uczniowie korzystali z Informatora o zawodach, teczek o zawodzie, program e- szok i programu "102 zawody z przyszłością". Rodzice uczniów otrzymali informację nt. roli rodziców w procesie rozwoju edukacyjno- zawodowego dziecka wraz z prośbą o wypełnienie arkusza wsparcia dla swojego dziecka.
Zdjęcia

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j.angielskiego
W zajęciach uczestniczy ośmioro uczniów klas IIab Gimnazjum, którzy dotychczas mieli problemy z opanowaniem koniecznych wiadomości i umiejętności językowych. Celem głównym zajęć jest zmniejszenie trudności edukacyjnych u uczniów. Na spotkaniach dotychczas powtarzano materiał przedmiotowy w zakresie liczb ( quantity, time and numbers), opisywano przyszłość (will/won't, to be going to), słownictwa sportowego. Wpłynęło to na utrwalenie umiejętności i wiadomości. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone są metodami aktywizującymi.
Zdjęcia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
Grupa liczy 8 uczniów: 4 chłopców i 4 dziewczynki. Celem zajęć jest: wyrównanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności; utrwalenie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki; prezentowanie wyników własnych obserwacji i przemyśleń; motywowanie do samodzielnego wykonywania zadań; wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy.
Zdjęcia

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Uczestniczy 10 uczniów posiadających deficyty rozwojowe funkcji percepcyjno - motorycznych, w tym 5 uczniów posiadający opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie na grupę. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne realizowane są według planu opracowanego na okres trwania projektu. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne (gry, układanki, zeszyty "Ortograffiti", programy komputerowe), indywidualizacja oraz takie metody i techniki pracy, które wpływają pozytywnie na motywację i aktywność uczniów podczas zajęć oraz zmniejszają poziom napięcia emocjonalnego, m.in. elementy relaksacji wg Jacobsona, Schulza, metody aktywizujące, kinezjologia edukacyjna Dennisona.
Zdjęcia

Zapraszamy do lektury blogów z laboratoriów odbywających się w naszych Gimnazjum w ramach projektu "Aktywni w Gimnazjum przedsiębiorczy w życiu".


Laboratorium językowe rok szkolny 2016/2017

Laboratorium językowe rok szkolny 2017/2018

Laboratorium matematyczne

Laboratorium przyrodnicze 1

Laboratorium przyrodnicze 2
Stypendium - Lista rankingowa


Już od stycznia 2017 r. w Naszym Gimnazjum ruszył projekt pn. ,,Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu" w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 02.02.00, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Projekt w 94,95% sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi o 338.790,58 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r., podczas gdy zajęcia w ramach projektu realizowane są w okresie od lutego 2017 do 30 czerwca 2018 r. Jest adresowany jest do 86 uczniów klas I i II Gimnazjum w Sępopolu oraz do 18 nauczycieli Gimnazjum.
Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 60 uczniów oraz zmniejszenie trudności edukacyjnych u 26 uczniów Gimnazjum w Sępopolu, poprzez stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i kształcenie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (utworzenie i wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej), innowacyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i podniesienie kwalifikacji zawodowych 18 nauczycieli, w zakresie aktywnych metod nauczania i nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone będą następujące działania:
* Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu:
- zajęcia metodą laboratorium: przyrodnicze, matematyczne i jęz. angielskiego;
- koło matematyczne metodą eksperymentu;
- 7 - dniowy Letni obóz naukowy;
- 5 - dniowe Zimowe warsztaty naukowe;
- wyjazdy edukacyjne : na UWM, do Gdyni (CN i Oceanarium);
- Piknik Młodych Naukowców i Pokazy naukowe.

* Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dyslektyków oraz uczniów zagrożonych dysleksją.

* Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

* Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- indywidualne rozmowy doradcze;
- warsztaty zawodoznawcze;
- wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy do Bartoszyc oraz na Dni Otwarte i Targi Edukacyjne do szkół ponadgimnazjalnych w Bartoszycach i Olsztynie.

*Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i innowacyjnych metod nauczania:
- szkolenia w zakresie aktywizujących metod pracy z uczniem ze SPE;
- szkolenia w zakresie nauczania metodą projektu edukacyjnego i eksperymentu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

Do 6 lutego 2016 r. trwa rekrutacja uczestników. Udział w Projekcie jest bezpłatny.